Przedsiębiorstwo ZCONSULTING realizuje projekt stanowiący element katalogu usług RPO WP, Oś priorytetowa I - Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 – Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1A – Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy). 


Celem projektu jest rozwój Przedsiębiorstwa ZCONSULTING poprzez skorzystanie z prorozwojowej usługi doradczej pn. „Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki”. Planowanym efektem projektu, dzięki profesjonalnemu wsparciu eksperckiemu, jest uzyskanie przez firmę szans na zwiększenie sprzedaży, czego następstwem będzie: wzrost udziału w rynku, poprawa wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie - wzrost rentowności organizacji. Wartość projektu: 61.500,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 42.500,00 PLN.

"Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-0160/19 pn. Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa ZCONSULTING poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej - „Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki” w ramach umowy nr RPPD.01.04.01-20-0160/19-00 zawartej dnia 11.05.2020."